OM THAGE STILUS

Advokat Thage Stilus har avlagt jur kand examen på Stockholms universitet. Han har därefter tjänstgjort som notarie på länsrätt varefter han efter tjänstgöring som biträdande jurist på advokatbyrå startade egen advokatverksamhet.

Verksamheten bedrivs som en allmän praktik med ärenden tillhörande främst humanjuridiken. Det innebär ärenden inom familjerätt såsom vårdnads-, boende-, och umgängestvister mm, personskaderätt såsom trafikskador mm, brottmål med uppdrag som försvarare och målsägandebiträde, asylrätt, samt förvaltningsrättsliga vårdprocesser enligt lagarna LVU, LVM, LPT och LRV.

Byrån tar även emot ärenden avseende fordran och betalning samt indrivning genom inkassoåtgärder. Vidare handläggs ärenden inom avtalsrätten, arvsrätten med boutredningar och arvskiften mm.

Den första rådgivningen genom telefon är alltid kostnadsfri.

  Thage